Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden

van E&E art reclamevormgevers; gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde; hierna te noemen: E&E art.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1. Alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door E&E art worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door E&E art aan opdrachtgever zijn bevestigd, en alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en). 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met E&E art, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes.

1. Offertes van E&E art zijn vrijblijvend en onverbindend, en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen, gewichten en kleuren gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen hiervan geven de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door E&E art binnen vier weken na ontvangst van de ondertekende opdracht van opdrachtgever; dan wel door uitvoering van de opdracht door E&E art. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is E&E art niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen van de offerte. 4. In offertes van E&E art genoemde levertijden zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 5. Door E&E art opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten; alsmede exclusief BTW en andere heffingen van Overheidswege.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en levering van goederen.

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. 2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of, nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft E&E art het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E&E art aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan E&E art worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan E&E art zijn verstrekt, heeft E&E art het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 6. E&E art is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat E&E art is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Levertijd.

1. Door E&E art opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever E&E art derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en E&E art een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 2. De door E&E art opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 5. Deelleveringen.

1. Het is E&E art toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is E&E art bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Intellectuele eigendom.

1. E&E art behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door E&E art verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van E&E art worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 7. Technische eisen.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is E&E art er niet voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 2. Alle andere technische eisen die door opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden.

1. Indien door E&E art een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, dan is dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst.

1. De vorderingen van E&E art op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar: * wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan E&E art omstandigheden ter kennis komen, welke aan E&E art goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; * wanneer E&E art de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 2. In de genoemde gevallen is E&E art bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, ÈÈn en ander onverminderd het recht van E&E art schadevergoeding te vorderen. 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan E&E art zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is E&E art bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie.

1. E&E art garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. 2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. E&E art kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. 4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 5. Reclames en/of klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde leveringen dan wel zichtbare gebreken aan het geleverde moeten binnen acht dagen na levering per aangetekend schrijven aan E&E art kenbaar worden gemaakt.

Artikel 11. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door E&E art aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens E&E art onmiddellijk opeisbaar zijn. 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Incassokosten.

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van ÈÈn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Artikel 13. Aansprakelijkheid. E&E art is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. 2. E&E art is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van E&E art of haar ondergeschikten; 3. De aansprakelijkheid van E&E art is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van E&E art in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en E&E art aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van E&E art beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. E&E art is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop E&E art geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor E&E art niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van E&E art daaronder begrepen. 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van E&E art opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door E&E art niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 3. Indien E&E art bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft

Artikel 15. Geschillenbeslechting en Toepasselijk recht.

1. De rechter in de woonplaats van E&E art is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft E&E art het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Op elke overeenkomst tussen E&E art en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Contact

E&E art reclamevormgevers | Noordereiland 112, 3891 GG Zeewolde | 036 5235996